การไต่สวนมูลฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

การไต่สวนมูลฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ การไต่สวนมูลฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยการไต่สวนมูลฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 17 วางหลักไว้ว่า การไต่สวนมูลฟ้องนั้น ให้ดำเนินการตามมาตรา 165 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำหรับกรณีตามมาตรา 16 (2) ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์

ไม่ว่าจะเป็นคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์หรือคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ ก่อนเริ่มไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจำเลยมาศาล ให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้นำบทบัญญัติมาตรา 173 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการไต่สวนมูลฟ้อง จำเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในคำแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตาม คำแถลงของจำเลยด้วยก็ได้ กรณีเช่นนี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสารหรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่เห็นสมควร โดยโจทก์และจำเลยอาจถามพยานศาลได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล

ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้

คำสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงเหตุผลอย่างชัดเจนประกอบด้วย

ทั้งนี้ มาตรา 17 ดังกล่าวข้างต้น สรุปขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีดังนี้

1) การกำหนดให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 มาใช้นั้น เป็นการให้นำรูปแบบการไต่สวนมูลฟ้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 165 มาใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ส่วนกระบวนพิจารณาที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 บัญญัติไว้โดยเฉพาะ แตกต่างจากในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 17 วรรคสอง ว่า “หากจำเลยมาศาลต้องถามจำเลยว่า มีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 คือ ถ้าจำเลยมาศาลต้องตั้งทนายขอแรงให้ก่อนการไต่สวนมูลฟ้อง และนอกจากนี้ รูปแบบการไต่สวนพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะใช้ระบบไต่สวนเหมือนกับชั้นพิจารณา

2) ในการไต่สวนมูลฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ศาลคือผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนอาจมีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในประเด็นแห่งคดีก่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ (ตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง) ซึ่งกรณีที่ศาลมีคำสั่งเช่นนี้ ในทางปฏิบัติจะมีการกำหนดวันนัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเจ้าพนักงานคดี ก่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้องและบางคดีอาจมีวันนัดตรวจพยานหลักฐานโดยผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะพิจารณาคดีนั้นก่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้องแบบในชั้นพิจารณาก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร

3) ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หากโจทก์ไม่มาศาลโดยไม่มีเหตุ อันสมควร ถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุจำเป็นต้องไต่สวนพยาน ศาลอาจไต่สวนพยานต่อไป กรณีนี้มิให้นำบทบัญญัติ มาตรา 166 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ คือ ไม่ใช่ยกฟ้องทันทีถ้าโจทก์ไม่มา ทุกกรณีเหมือนคดีอาญาทั่วไป (ตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ข้อ 13) แต่หากเห็นว่าไม่มีเหตุจำเป็นต้องไต่สวนพยานศาลจะยกฟ้องตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 เลยก็ได้
กรณีที่โจทก์ไม่มาในนัดไต่สวนมูลฟ้อง การที่ศาลจะมีคำสั่งให้ไต่สวนพยานหลักฐานต่อไปหรือไม่ ศาลจะคำนึงถึงคำฟ้องของโจทก์ว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือไม่ หรือมีความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐ และพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในสำนวนเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดีหรือไม่

4) ตามมาตรา 17 วรรคสาม ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง จำเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล และระบุในคำแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคำแถลงของจำเลยด้วยก็ได้ ซึ่งศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้โดยโจทก์และจำเลยจะถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล

5) เมื่อมีการไต่สวนมูลฟ้องแล้ว หากจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นไต่สวนมูลฟ้องให้ศาลมีคำสั่งประทับฟ้องไว้ทันที โดยไม่ต้องมีคำสั่งว่าคดีมีมูลหรือไม่มีมูล (ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 16 วรรคสอง)

ทนายคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดี ติดต่อ 063-6364547

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

รูปแบบของคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

รูปแบบของคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

บทความนี้ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับ รูปแบบของคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยรูปแบบของคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 15 บัญญัติให้การฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีข้อความเป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นความผิดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระทำความผิดพร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้

ทั้งนี้ มาตรา 15 ดังกล่าวข้างต้น สรุปรูปแบบคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีดังนี้

1) ต้องทำเป็นหนังสือโดยโจทก์ไม่อาจฟ้องด้วยวาจาได้ แม้จะเป็นคดีที่มีอัตราโทษที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงก็ตาม

2) ต้องมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158

3) ต้องมีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นความผิดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กล่าวคือ คดีที่ฟ้องต้องมีข้อหาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 3

4) ต้องระบุพฤติการณ์ที่เป็นการกล่าวหาว่ากระทำความผิด

5) ต้องชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาได้ คือ การบรรยายให้เห็นว่ามีพยานหลักฐานใดที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง เพื่อจะนำมาสนับสนุนข้อเท็จจริงตามที่โจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้อง

ทนายคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดี ติดต่อ 063-6364547

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547

พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560

พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาล กลาง ภาค 1 ภาค 7 พ.ศ.2561

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาล กลาง ภาค 1 ภาค 7 พ.ศ.2561

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

พ.ร.ฎ.เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาล กลาง ภาค 1 ภาค 7 พ.ศ.2561

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547

พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. 2559

พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. 2559

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

พ.ร.ฎ.กำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ.2559

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา การเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547