พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสันติสุข ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ และตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสันติสุข ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ และตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

ทนายความคดีเวนคืน

ทนายความคดีเวนคืน (56)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างทางหลวงชนบท บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท ชม. 3035 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 ทางหลวงชนบท ชม. 3027 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตามโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบริเวณทางหลวงชนบท ชม. 3035 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 และทางข้ามต่างระดับบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ในท้องที่ตาบลสันติสุข ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ และตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง