ทนายความคดีเวนคืน และสิทธิในที่ดิน

ทนายความคดีเวนคืน ทนายความคดีเกี่ยวกับการเวนคืน และสิทธิในที่ดิน

คดีฟ้องขอค่าทดแทนจากการเวนคืนเพิ่ม คดีฟ้องขอเพิกถอนการกำหนดแนวเขต คดีขอเพิกถอนคำสั่งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

คดีเกี่ยวกับการเวนคืน และสิทธิในที่ดิน
  • คดีพิพาทที่เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าทดแทนจากการเวนคืน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เช่น การกำหนดค่าทดแทนการเวนคืน ไม่ว่าจะเป็นค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง หรือค่าทดแทนต้นไม้ที่กำหนดให้โดยไม่เหมาะสม
  • คดีพิพาทที่เกี่ยวกับการขอให้เวนคืนหรือจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เหลือจากการเวนคืนเพิ่มเติม
  • คดีพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องขอให้แก้ไขหรือเพิกถอนกฎ เช่น ฟ้องขอให้แก้ไขแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเวนคืน
  • คดีพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งปฏิเสธไม่รับคำอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
  • คดีพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องขอรัฐมนตรีวินิจฉัยคำอุทธรณ์โดยเร็ว
  • คดีพิพาทเกี่ยวกับการกำหนดแนวเขตและการพิจารณากำหนดค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการที่ทำให้ที่ดินของเอกชนตกอยู่ในสภาพอันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น อยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรืออยู่ในแนวเขตท่อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเจ้าของไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนได้อย่างเต็มที่
  • คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่มีคำสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
  • คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดิน
  • คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการการเช่านา
  • คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ได้ยื่นขอไว้

บทความ – ขั้นตอนที่ควรรู้เมื่อถูกเวนคืน

ทนายความคดีปกครอง ทนายความคดีเวนคืน พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับการเวนคืนและสิทธิในที่ดิน ปรึกษาคดี โทร. 063-6364547

ติดต่อเรา Line

ให้ความช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับคดีเวนคืน การอุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนการเวนคืนต่อรัฐมนตรี 

ทนายความคดีปกครอง พร้อมช่วยเหลืองานด้านคดีปกครอง บริการให้คำปรึกษาคดีปกครอง การฟ้องคดีปกครอง การดำเนินการก่อนฟ้องคดี การอุทธรณ์คำพิพากษา

ติดต่อเรา

ทนายความคดีปกครอง ที่ปรึกษาคดีปกครอง พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกรณีการฟ้องคดีขอเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง การฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐอันเนื่องจากการทำละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ การอุทธรณ์ ร้องเรียน หรือร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน รวมถึงคดีอื่นๆ

ติดต่อเรา Line