พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางจาก ตำบลปากนคร ตำบลท่าไร่ ตำบลไชยมนตรี ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางจาก ตำบลปากนคร ตำบลท่าไร่ ตำบลไชยมนตรี ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562

ทนายความคดีเวนคืน

ทนายความคดีเวนคืน (49)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องขุดคลองผันน้ำขุดขยายคลอง และก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ ตามโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในท้องที่ตำบลบางจาก ตำบลปากนคร ตำบลท่าไร่ ตำบลไชยมนตรี ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานส้าหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง