พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2561

ทนายความคดีเวนคืน

ทนายความคดีเวนคืน (38)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 และสายเชื่อมระหว่างสายเชื่อมดังกล่าวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่บ้านสระอินทนิน ในท้องที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง