พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (โคกกลอย) – ต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุมรวมทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต ที่บ้านนาในและบ้านท่าเรือ พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (โคกกลอย) – ต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุมรวมทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต ที่บ้านนาในและบ้านท่าเรือ พ.ศ. 2561

ทนายความคดีเวนคืน

ทนายความคดีเวนคืน (24)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจาเป็นต้องขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (โคกกลอย) – ต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุมรวมทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต ที่บ้านนาในและบ้านท่าเรือ ในท้องที่อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่ออานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง