พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองแดน ตำบลท่าบอน ตำบลตะเครียะ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลปากแตระ ตำบลระโนด ตำบลพังยาง ตำบลระวะ ตำบลวัดสน ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด ตำบลโรง ตำบลเชิงแส ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ ตำบลชุมพล ตำบลดีหลวง ตำบลคลองรี ตำบลสนามชัย ตำบลกระดังงา ตำบลคูขุด ตำบลจะทิ้งพระ ตำบลบ่อดาน ตำบลท่าหิน ตำบลบ่อแดง ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ และตำบลบางเขียด ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองแดน ตำบลท่าบอน ตำบลตะเครียะ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลปากแตระ ตำบลระโนด ตำบลพังยาง ตำบลระวะ ตำบลวัดสน ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด ตำบลโรง ตำบลเชิงแส ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ ตำบลชุมพล ตำบลดีหลวง ตำบลคลองรี ตำบลสนามชัย ตำบลกระดังงา ตำบลคูขุด ตำบลจะทิ้งพระ ตำบลบ่อดาน ตำบลท่าหิน ตำบลบ่อแดง ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ และตำบลบางเขียด ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561

ทนายความคดีเวนคืน

ทนายความคดีเวนคืน (18)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตามโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในท้องที่ตำบลคลองแดน ตำบลท่าบอน ตำบลตะเครียะ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลปากแตระ ตำบลระโนด ตำบลพังยาง ตำบลระวะ ตำบลวัดสน ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด ตำบลโรง ตำบลเชิงแส ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ ตำบลชุมพล ตำบลดีหลวง ตำบลคลองรี ตำบลสนามชัย ตำบลกระดังงา ตำบลคูขุด ตำบลจะทิ้งพระ ตำบลบ่อดาน ตำบลท่าหิน ตำบลบ่อแดง ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ และตำบลบางเขียด ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานสำหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง