พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลมาบโป่ง ตำบลหนองกะขะ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง และตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองบอนแดง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลมาบโป่ง ตำบลหนองกะขะ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง และตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองบอนแดง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561

ทนายความคดีเวนคืน

ทนายความคดีเวนคืน (25)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องขยายทางหลวงชนบท ชบ. 3023 ในท้องที่ตำบลมาบโป่ง ตำบลหนองกะขะ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง และตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองบอนแดง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง