พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่าง ถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่าง ถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ.ศ. 2561

ทนายความคดีเวนคืน

ทนายความคดีเวนคืน (26)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจาdกรุงเทพมหานครได้ทำการสำรวจเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ.ศ. 2550 ในท้องที่แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย แขวงคลองชักพระ แขวงบางพรม แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับมีความจำเป็นต้องสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 ในท้องที่แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย แขวงคลองชักพระ แขวงบางพรม แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง