รูปแบบของคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

รูปแบบของคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

บทความนี้ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับ รูปแบบของคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยรูปแบบของคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 15 บัญญัติให้การฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีข้อความเป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นความผิดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระทำความผิดพร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้

ทั้งนี้ มาตรา 15 ดังกล่าวข้างต้น สรุปรูปแบบคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีดังนี้

1) ต้องทำเป็นหนังสือโดยโจทก์ไม่อาจฟ้องด้วยวาจาได้ แม้จะเป็นคดีที่มีอัตราโทษที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงก็ตาม

2) ต้องมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158

3) ต้องมีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นความผิดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กล่าวคือ คดีที่ฟ้องต้องมีข้อหาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 3

4) ต้องระบุพฤติการณ์ที่เป็นการกล่าวหาว่ากระทำความผิด

5) ต้องชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาได้ คือ การบรรยายให้เห็นว่ามีพยานหลักฐานใดที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง เพื่อจะนำมาสนับสนุนข้อเท็จจริงตามที่โจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้อง

ทนายคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดี ติดต่อ 063-6364547

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ