รูปแบบของคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

รูปแบบของคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

บทความนี้ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับ รูปแบบของคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยรูปแบบของคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 15 บัญญัติให้การฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีข้อความเป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นความผิดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระทำความผิดพร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้

ทั้งนี้ มาตรา 15 ดังกล่าวข้างต้น สรุปรูปแบบคำฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีดังนี้

1) ต้องทำเป็นหนังสือโดยโจทก์ไม่อาจฟ้องด้วยวาจาได้ แม้จะเป็นคดีที่มีอัตราโทษที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงก็ตาม

2) ต้องมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158

3) ต้องมีข้อความที่เป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นความผิดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กล่าวคือ คดีที่ฟ้องต้องมีข้อหาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 3

4) ต้องระบุพฤติการณ์ที่เป็นการกล่าวหาว่ากระทำความผิด

5) ต้องชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาได้ คือ การบรรยายให้เห็นว่ามีพยานหลักฐานใดที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง เพื่อจะนำมาสนับสนุนข้อเท็จจริงตามที่โจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้อง

ทนายคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดี ติดต่อ 063-6364547

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา การเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การดำเนินการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดีทนายคดีอาญาทุจริต โทร. 063-6364547

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โทร. 063-6364547

ผู้มีอำนาจฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้มีอำนาจฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

บทความนี้ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาผู้มีอำนาจฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 16 บัญญัติว่า ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้ศาลสั่งดังต่อไปนี้

(1) ในคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ ให้ไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ หรือคดีนั้นอัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ ได้ฟ้องจำเลยโดยข้อหาอย่างเดียวกันด้วยแล้ว ให้จัดการตาม (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

(2) ในคดีที่พนักงานอัยการ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ ไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้

(3) ในคดีที่อัยการสูงสุด หรือประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง

ในกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องตาม (1) หรือ (2) แล้ว ถ้าจำเลยให้การรับสารภาพ ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณา

โดยสรุป ผู้มีอำนาจฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย

(1) อัยการสูงสุด กรณีที่สำนวนการไต่สวนที่มาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอัยการสูงสุดจะมอบอำนาจให้พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดีแทนอัยการสูงสุด

(2) พนักงานอัยการ กรณีสำนวนการไต่สวนที่รับมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือพนักงานสอบสวน

(3) ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรณีที่ฟ้องอัยการสูงสุดเป็นจำเลย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา 95

(4) คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่าสำนวนการไต่สวนและคำวินิจฉัยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะฟ้องคดีได้

(5) ผู้เสียหาย กรณีเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย และเป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดนั้น และกรณีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 152, 153, 154, 155, 156,158, 159, 162, 164, 165, และ 166 ที่ “รัฐ” เท่านั้นที่เป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดได้ โดยประชาชนทั่วไปฟ้องเองไม่ได้

ทนายคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดี ติดต่อ 063-6364547

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

เขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

เขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

         บทความนี้ทนายความคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จะขอนำเสนอเรื่องอันเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในเขตอำนาจการรับผิดชอบคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย

1) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร สำหรับคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตกรุงเทพมหานครจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็ได้ แต่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจไม่รับไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

2) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

3) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

4) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

5) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี

6) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

7) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 6 ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

8) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 7 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงคราม กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร

9) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 8 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี

10) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล

สำหรับคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย กฎหมายให้ชำระคดีนั้นที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง แต่ถ้ามีการสอบสวนในท้องที่ที่อยู่ในเขตของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคใดให้ชำระที่ศาลนั้นได้ด้วย ตามมาตรา 5 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

ทนายคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรึกษาคดี ติดต่อ 063-6364547

ทนายพฤกษ์ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ