คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ได้แก่

 • คดีละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย กฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่นฯ เช่น
  – การฟ้องคดีละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองที่ส่งผลกระทบให้ต้องได้รับความเสียหาย
  – การฟ้องคดีเจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินทับที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ตรวจสอบและเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว
 • คดีละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
  – การฟ้องคดีหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการทำบ่ารองรับตะแกรงเหล็กให้มีความแข็งแรงทำให้ตกลงในบ่อระบายน้ำทิ้ง ทำให้ได้รับความเสียหาย
 • คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
  – การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

ทนายความคดีปกครอง ทนายความคดีการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรึกษาคดี โทร. 063-6364547

ติดต่อเรา Line

ทนายความคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ให้ความช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับคดีคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทนายความคดีปกครอง พร้อมช่วยเหลืองานด้านคดีปกครอง บริการให้คำปรึกษาคดีปกครอง การฟ้องคดีปกครอง การดำเนินการก่อนฟ้องคดี การอุทธรณ์คำพิพากษา

ติดต่อเรา

ทนายความคดีปกครอง ที่ปรึกษาคดีปกครอง พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกรณีการฟ้องคดีขอเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง การฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐอันเนื่องจากการทำละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ การอุทธรณ์ ร้องเรียน หรือร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน รวมถึงคดีอื่นๆ

ติดต่อเรา Line