เกี่ยวกับเรา

ทนายความคดีปกครอง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซค์แห่งนี้ครับ ผมทนายพฤกษ์ เป็นทนายความและผู้ก่อตั้ง prueklaw.com วัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีปกครอง ทั้งในฝั่งของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฎิบัติหน้าที่ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม สามารถติดต่อทนายความคดีปกครอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคดีปกครองเพื่อขอคำปรึกษาได้ครับ 

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

 • LL.B. (International Program) – Naresuan University International College
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การฝึกอบรมวิชาว่าความ – สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับต้น – วิทยาลัยข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 • หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับกลาง – สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 1 – สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง หลักการพื้นฐานของวิธีพิจารณาคดีปกครอง (Les principes directeurs du proces adninistraitf) – วิทยาลัยข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 • การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การฟ้องคดีของหน่วยงานของรัฐให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด – สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด
 • การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง เหตุแห่งการฟ้องเพิกถอนกฎและคำสั่งทางปกครอง – วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 • โครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ การชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลปกครองและศาลยุติธรรม (Le Partage des compétences des juridictions judiciaires et administratives) – วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 • โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง วินัยการคลังและการงบประมาณ – วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 • โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง และโทษปรับทางปกครอง – วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 • โครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีทางการคลัง – วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 • โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ กับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding) – วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญคดีปกครองเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม – สำนักงานศาลปกครอง
 • การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ข้อกำหนดในสัญญาทางปกครองที่มีลักษณะพิเศษไปกว่าข้อกำหนดในสัญญาทั่วไป (Les clauses exorbitantes du droit commun) – วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 • การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ทรัพย์สินของแผ่นดิน – วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 • การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “โทษทางปกครอง” (La sanction administrative) – สำนักงานศาลปกครอง
 • การบรรยาย หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด – สำนักงานศาลปกครอง
 • การบรรยาย หัวข้อ สาระสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง – สำนักงานศาลปกครอง
 • การฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 – มหาวิทยาลัยรังสิต
 • การฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการระงับข้อพิพาททางเลือกกับสัญญาก่อสร้างภาครัฐ – สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
 • โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง หัวข้อ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง – สำนักงานศาลปกครองสงขลา
 • โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง หัวข้อ หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ – สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี
 • โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง หัวข้อ แนวคำวินิจฉัยคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน – สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา
 • การอบรมทางวิชาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “ระบบการไต่สวนคดีอาญาทุจริตสำหรับนักการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บทบาททนายความในการดำเนินคดีให้แก่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” – สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการอบรมกฎหมาย หลักสูตรกฎหมายปกครองและการดำเนินคดีปกครองสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยของรัฐและของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน – มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง หัวข้อ หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับวินัย – สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา
 • โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง หัวข้อ หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ – สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา
 • การอบรมวิชาการ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง หัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับเหตุรำคาญ – สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี
 • โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง หัวข้อ การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการทางวินัย – สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช
 • การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง – วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง หัวข้อ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองที่สาธารณะ – สำนักงานศาลปกครองยะลา
 • โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง หัวข้อ ข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาทางปกครอง – สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี
 • โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง หัวข้อ วินัย การบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ – สำนักงานศาลปกครอง
 • โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง หัวข้อ วินัย (ครู) และความรับผิดทางละเมิด – สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา

ประวัติการทำงาน

 • พนักงานคดีปกครอง กลุ่มช่วยงานตุลาการ ประจำตุลาการเจ้าของสำนวน – ศาลปกครองกลาง
 • พนักงานคดีปกครอง กลุ่มช่วยงานตุลาการ ประจำตุลาการผู้แถลงคดี – ศาลปกครองกลาง
 • พนักงานคดีปกครอง กลุ่มรับฟ้องและให้คำปรึกษาคดีปกครอง – ศาลปกครองกลาง
 • พนักงานคดีปกครอง ศูนย์บริหารจัดการคดี ประจำรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น – ศาลปกครองกลาง
 • พนักงานคดีปกครอง กลุ่มช่วยงานตุลาการ ประจำตุลาการเจ้าของสำนวน – ศาลปกครองสูงสุด
 • ทนายความคดีปกครอง สำนักงานทนายความคดีปกครอง พฤกษ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์

ประสบการณ์ด้านคดีปกครอง

456

คดีปกครอง

969

ที่ปรึกษาคดีปกครอง

ติดต่อเรา

ทนายความคดีปกครอง ที่ปรึกษาคดีปกครอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกรณีการฟ้องคดีขอเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง การฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐอันเนื่องจากการทำละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ การอุทธรณ์ ร้องเรียน หรือร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงคดีอื่นๆ

ติดต่อเรา Line