พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลกระบี่ใหญ่ และตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลกระบี่ใหญ่ และตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2561

ทนายความคดีเวนคืน

ทนายความคดีเวนคืน (9)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างและขยายทางหลวงชนบทตามแนวถนนสาย ง ๒ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองกระบี่ ในท้องที่ตำบลกระบี่ใหญ่ และตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง