ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่ได้มาโดยการเวนคืน พ.ศ. 2564

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่ได้มาโดยการเวนคืน พ.ศ. 2564

ทนายความคดีเวนคืน พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับการเวนคืน ปรึกษาคดีทนายความคดีปกครอง โทร. 063-6364547

ทนายความคดีเวนคืน (85)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่ได้มาโดยการเวนคืน พ.ศ. 2564

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562  คณะรัฐมนตรีวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่ได้มาโดยการเวนคืน พ.ศ. 2564”

     ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

     ข้อ 3 ในระเบียบนี้

     “อสังหาริมทรัพย์ของรัฐ” หมายความรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือที่มีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย

     ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีการขอเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่ได้มาโดยการเวนคืน แต่การขอเข้าใช้นั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 เว้นแต่พ้นระยะเวลาการขอคืนที่ดินตามมาตรา 53 วรรคสอง แล้ว

     ข้อ 5 ภายใต้บังคับข้อ 4 การขอเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่เป็นที่ราชพัสดุให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ

     ข้อ 6 การขอเข้ำใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่เป็นของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

     (1) ถ้าผู้ขอเข้าใช้เป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ จะเรียกเก็บค่าตอบแทนมิได้

     (2) ถ้าผู้ขอเข้าใช้เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้เรียกเก็บค่าตอบแทนตามที่จะตกลงกัน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการนำอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ

ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย

     ข้อ 7 การขอเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่เป็นของรัฐวิสำหกิจ ให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

     (1) ถ้าผู้ขอเข้าใช้เป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ จะเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการนำอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ

     (2) ถ้าผู้ขอเข้าใช้เป็นรัฐวิสำหกิจ ให้เรียกเก็บค่าตอบแทนตามที่จะตกลงกันในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย

     ข้อ 8 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

บทความ – ขั้นตอนที่ควรรู้เมื่อถูกเวนคืน

ทนายพฤกษ์ คดีปกครอง
โทร. 063-6364547