พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลโพธิ์ชัย ตำบลหนองกอมเกาะ และตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2564

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลโพธิ์ชัย ตำบลหนองกอมเกาะ และตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2564

ทนายความคดีเวนคืน พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับการเวนคืน ปรึกษาคดี โทร. 063-6364547

ทนายความคดีเวนคืน (76)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องขยายทางหลวงชนบท นค. 3045 และสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 ในท้องที่ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลหนองกอมเกาะ และตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง