พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมืองแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และอำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ พ.ศ. 2564

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมืองแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และอำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ พ.ศ. 2564

ทนายความคดีเวนคืน พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับการเวนคืน ปรึกษาคดี โทร. 063-6364547

ทนายความคดีเวนคืน (74)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างทางรถไฟและทางและสะพานข้ามทางรถไฟ ตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ในท้องที่ตำบลเด่นชัย ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย ตำบลน้ำซำ ตำบลสูงเม่น ตำบลพระหลวง ตำบลดอนมูล ตำบลสบสาย ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น ตำบลนาจักร ตำบลกาญจนา ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลทุ่งกวาว ตำบลทุ่งโฮ้ง ตำบลแม่หล่าย ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพ ร่ ตำบลแม่คำมี ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ ตำบลหัวเมือง ตำบลแดนชุมพล ตำบลทุ่งน้าว ตำบลบ้านหนุน ตำบลห้วยหม้าย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำบลแม่ตีบ ตำบลหลวงใต้ ตำบลบ้านแหง ตำบลหลวงเหนือ ตำบลนาแก ตำบลปงเตา ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตำบลแม่กา ตำบลจำป่าหวาย ตำบลแม่ตำ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา ตำบลดอกคำใต้ ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ ตำบลแม่อิง ตำบลดงเจน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และตำบลสันมะค่า ตำบลป่าแดด ตำบลโรงช้าง ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง ตำบลดอยลาน ตำบลห้วยสัก ตำบลท่าสาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลเวียงชัย ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย ตำบลทุ่งก่อ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง ตำบลห้วยซ้อ ตำบลศรีดอนชัย ตำบลสถาน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง