พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสามเงา ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา และตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสามเงา ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา และตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ.ศ. 2561

ทนายความคดีเวนคืน

ทนายความคดีเวนคืน (7)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องขุดคลองและก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบตามโครงการระบบผันน้ำคลองตาไหลพร้อมอาคารประกอบในท้องที่ตำบลสามเงา ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา และตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานสำหรับพื้นที่การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง