พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหอมศีล ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง และตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2563

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหอมศีล ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง และตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2563

ทนายความคดีเวนคืน

ทนายความคดีเวนคืน (60)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องขยายทางหลวงชนบท ฉช. 2004 ในท้องที่ตำบลหอมศีล ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง และตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง