พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ป่าสัก) ที่บ้านปางแฟน พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ป่าสัก) ที่บ้านปางแฟน พ.ศ. 2561

ทนายความคดีเวนคืน

ทนายความคดีเวนคืน (6)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ป่าสัก) ที่บ้านปางแฟน ในท้องที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง