พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตำบลบ้านด่าน และตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตำบลบ้านด่าน และตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561

ทนายความคดีเวนคืน

ทนายความคดีเวนคืน (33)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3446 พร้อมอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทาง เพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตำบลบ้านด่าน และตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ทนายความคดีปกครอง