พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลควนปริง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง และตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2565

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลควนปริง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง และตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2565

ทนายความคดีเวนคืน พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับการเวนคืน ปรึกษาคดีทนายความคดีปกครอง โทร. 063-6364547

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลควนปริง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง และตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2565

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องขยายสนามบินตามโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง ในท้องที่ตำบลควนปริง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง และตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินอากาศ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของพื้นที่เศรษฐกิจทางภาคใต้ สมควรกาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

บทความ – ขั้นตอนที่ควรรู้เมื่อถูกเวนคืน

ทนายพฤกษ์ คดีปกครอง
โทร. 063-6364547