พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของสัญญาทางปกครองในมาตรา 3 ว่า “สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ”

ทนายความคดีสัญญาทางปกครอง และที่ปรึกษาคดีที่เกี่ยวกับสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง เช่น

 • สัญญารับทุนการศึกษา
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง
 • สัญญาปรับปรุงภูมิทัศน์
 • สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า
 • สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายกิจการโทรศัพท์
 • สัญญาให้ทำไม้ เหมืองแร่ หรือหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัญญาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบแปลงเกษตรกรรม
 • คดีที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำ การซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย
 • คดีที่เกี่ยวกับการตัดสิทธิการเข้าร่วมดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ และระเบียบของหน่วยงานทางปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ
 • คดีที่เกี่ยวกับการริบหลักประกันซองของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา
 • คดีเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง
 • คดีการฟ้องเรียกให้ชดใช้เงินตามสัญญาทางปกครอง

ทนายความคดีปกครอง ทนายความคดีสัญญาทางปกครอง พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ปรึกษาคดี โทร. 063-6364547

ติดต่อเรา line

ให้ความช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับคดีสัญญาทางปกครอง ทั้งการดำเนินการก่อนฟ้องคดี การฟ้องคดี การอุทธรณ์คำพิพากษา

ทนายความคดีปกครอง พร้อมช่วยเหลืองานด้านคดีปกครอง บริการให้คำปรึกษาคดีปกครอง การฟ้องคดีปกครอง การดำเนินการก่อนฟ้องคดี การอุทธรณ์คำพิพากษา

ติดต่อเรา

ทนายความคดีปกครอง ที่ปรึกษาคดีปกครอง พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกรณีการฟ้องคดีขอเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง การฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐอันเนื่องจากการทำละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ การอุทธรณ์ ร้องเรียน หรือร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน รวมถึงคดีอื่นๆ

ติดต่อเรา line