ทนายความคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง

คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง เช่น คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย คดีฟ้องคำสั่งลงโทษ ตามความเห็นหรือคำชี้มูลของ ป.ป.ช. คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตคำขอดำเนินการและการควบคุมการประกอบกิจการต่างๆ

คดีเกี่ยวกับการขอเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด เนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ อาทิ

 • คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย เช่น
  – คดีเกี่ยวกับคำสั่งย้ายข้าราชการ คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
  – คดีเกี่ยวกับคำสั่งให้ออกจากราชการ
  – คดีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย
  – คดีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ
 • คดีปกครองที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง เช่น
  – คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกรณีการออกคำสั่งต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกฎหมายควบคุมอาคาร คำสั่งรื้อถอนอาคาร คำสั่งเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
  – คดีฟ้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นกรณีละเลยไม่ดำเนินการกับอาคารที่ก่อสร้างผิดกฎหมายควบคุมอาคาร
 • คดีปกครองที่เกี่ยวกับที่ดิน เช่น
  – คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่มีคำสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
  – คดีฟ้องสำนักงานที่ดินจังหวัดในการพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดิน
  – คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการการเช่านา
  – คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ได้ยื่นขอไว้
 • คดีปกครองที่เกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น
  – คดีเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอสัญชาติและคำขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยของคนต่างด้าว
  – คดีเกี่ยวกับคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 • คดีปกครองที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์ เช่น
  – คดีคำสั่งเกี่ยวกับการใช้อำนาจของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการใช้อำนาจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโททัศน์แห่งชาติ (กสช.) หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เช่น การพิจารณาอนุญาต การจัดสรรคลื่นความถี่ของวิทยุหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

ทนายความคดีปกครอง ทนายความคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ปรึกษาคดี โทร. 063-6364547

ติดต่อเรา Line

ให้ความช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ทั้งการดำเนินการก่อนฟ้องคดี การฟ้องคดี การอุทธรณ์คำพิพากษา

ทนายความคดีปกครอง พร้อมช่วยเหลืองานด้านคดีปกครอง บริการให้คำปรึกษาคดีปกครอง การฟ้องคดีปกครอง การดำเนินการก่อนฟ้องคดี การอุทธรณ์คำพิพากษา

ติดต่อเรา

ทนายความคดีปกครอง ที่ปรึกษาคดีปกครอง พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกรณีการฟ้องคดีขอเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง การฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐอันเนื่องจากการทำละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ การอุทธรณ์ ร้องเรียน หรือร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน รวมถึงคดีอื่นๆ

ติดต่อเรา Line