กฎกระทรวงกำหนดการลด เพิ่ม หรือหักเงินค่าทดแทนอันเนื่องจากผลของการเวนคืน หรือสภาพแห่งที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป พ.ศ. 2564

กฎกระทรวงกำหนดการลด เพิ่ม หรือหักเงินค่าทดแทนอันเนื่องจากผลของการเวนคืน หรือสภาพแห่งที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป พ.ศ. 2564

ทนายความคดีเวนคืน พร้อมให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับการเวนคืน ปรึกษาคดี โทร. 063-6364547

ทนายความคดีเวนคืน (83)

กฎกระทรวงกำหนดการลด เพิ่ม หรือหักเงินค่าทดแทนอันเนื่องจากผลของการเวนคืน หรือสภาพแห่งที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป พ.ศ. 2564

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แ ละมาตรา 22 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 ในกำรพิจารณาว่าที่ดินในแปลงเดียวกันที่เหลืออยู่จากการเวนคืนมีราคาสูงขึ้นหรือราคาลดลง ให้พิจารณาจากประโยชน์โดยตรงที่ที่ดินที่เหลืออยู่จะได้รับหรือที่ต้องเสียไป เมื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้วเสร็จ

     วิธีการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับหรือที่ต้องเสียไปเป็นจำนวนเงินค่าทดแทนที่ต้องลดลงหรือเพิ่มขึ้น ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

     ข้อ 2 ที่ดินแปลงใดที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้กระทำอย่างใดให้ที่ดินเปลี่ยนสภาพไปในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้น ไม่ว่าจะเป็นการขุดดินออกไปหรือทำสภาพแห่งที่ดินให้ผิดไปจากธรรมชาติที่เป็นอยู่หรือวิธีการอื่นใด และคณะกรรมการตามมาตรา 19 ยังมิได้นำสภาพแห่งที่ดินดังกล่าวมาพิจารณากำหนดราคา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินแปลงนั้นดำเนินการแก้ไขปรับปรุงที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กำหนด และแจ้งให้ทราบด้วยว่าหากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิมออกจากราคาเบื้องต้นหรือเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินแปลงนั้น แล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกินราคาเบื้องต้นหรือเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการตามมาตรา 19 กำหนดสำหรับที่ดินแปลงนั้น

     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปรับปรุงที่ดิน และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกิดขึ้น

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

บทความ – ขั้นตอนที่ควรรู้เมื่อถูกเวนคืน

ทนายพฤกษ์ คดีปกครอง
โทร. 063-6364547